Ny rapport: Bilismen kraftigt överbeskattad

cold-88044_1280

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har på regeringens uppdrag uppdaterat tillgänglig kunskap om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Så kallade externa effekter som slitage av infrastruktur, olyckor, hälsofarliga emissioner, klimatgaser och buller innebär kostnader för samhället. Dessa kan internaliseras genom skatter på transporter. Rapporten visar att biltrafikens kostnader länge har överskattats och att de skatter som en bilist betalar är dubbelt så höga jämfört med vad som kan motiveras av dess kostnader.

VTI:s rapport riktar kritik mot Trafikverket och det arbete som bedrivits i den s.k. ASEK-gruppen*  (som tar fram de samhällsekonomiska kalkylunderlagen för bl a infrastrukturinvesteringar). Bl a har man inte beaktat den positiva utvecklingen av trafiksäkerheten som skett.  Vägtrafikens verkliga olyckskostnader visar sig i själva verket vara endast en tiondel de värden som hittills har använts. Även kostnaderna för biltrafikens miljöpåverkande utsläpp är enligt VTI betydligt lägre än de värden som hittills använts. Totalt görs bedömningen av vägtrafikens marginalkostnader bör sänkas med ca 40 procent.

Läs mer hos BIL Sweden!